BIK

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej zarówno w zakresie pozyskiwania informacji o zobowiązaniach Klientów na etapie rozpatrywania wniosku kredytowego jak i poprzez udostępnianie takich informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają kredyty. Informacje te przekazywane są do BIK przez banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów poza sektorem bankowym. Współpraca ta jest możliwa wyłącznie z podmiotami, które są w stanie zapewnić wzajemność wymiany informacji kredytowej.
BIK zostało powołane w 1997 r. przez banki oraz Związek Banków Polskich dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego,  zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu. Dzięki zgromadzonym w BIK danym proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy. Dla osób starających się o kredyt oznacza to oszczędność czasu i możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych.

Jakie dane są przekazywane do BIK?

Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które są lub były spłacane nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez banki, SKOK-i lub instytucje finansowe udzielające kredytów poza sektorem bankowym – zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty spłacane z opóźnieniem).
W informacjach przekazywanych do BIK znajdują się dane osobowe Klienta oraz szczegóły dotyczące jego kredytów, m.in. data ich udzielenia, rodzaj kredytu (np. hipoteczny), liczba i wysokość rat, waluta oraz terminowość spłat. Ponad 90% informacji zgromadzonych w BIK to dane pozytywne.

Kiedy dane trafiają do BIK?

Od momentu złożenia przez Klienta wniosku kredytowego, a następnie przyznania mu kredytu, do BIK regularnie (dwa razy w tygodniu, przez cały okres trwania zobowiązania) przesyłane są informacje o tym, jak Klient reguluje swoje zobowiązania.

Jak długo dane są w BIK?

Jeśli zobowiązanie było spłacane terminowo – dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty kredytu. Aby po tym okresie mogły być przetwarzane i poświadczać rzetelność finansową konieczne jest wyrażenie zgody. Dzięki temu dane będą mogły być wykorzystywane w sytuacji ubiegania się Klienta o kolejny kredyt. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany we wspomnianej zgodzie. Dane mogą być przetwarzane również bez zgody Klienta przez okres 5-letni, jednakże tylko i wyłącznie, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • nie regulowano zobowiązania lub dopuszczono się zwłoki powyżej 60 dni,

  • upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania Klienta przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania danych Klienta bez jego zgody.

Dodatkowo, na mocy ustawy Prawo Bankowe, dane dotyczące zobowiązań wszystkich Klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód Klientów.

Kto ma dostęp do danych z BIK?

Dostęp do danych zgromadzonych w BIK mają instytucje współpracujące z BIK na zasadzie wzajemności. Oznacza to, że banki i SKOK-i, a więc instytucje ustawowo upoważnione do udzielana kredytów, mogą wysłać do BIK zapytanie o Klienta tylko wówczas, jeśli regularnie przekazują do BIK informacje na temat zobowiązań swoich Klientów.
Dostęp do informacji na temat historii kredytowej mogą mieć także podmioty finansowe współpracujące z BIK poza sektorem bankowym, pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody w tym zakresie. Jeśli więc Klient ubiegałby się o kredyt w innej instytucji niż bank lub SKOK, taka instytucja może – wyłącznie na podstawie zgody Klienta – zwrócić się do BIK o udostępnienie danych na jego temat w celu oceny ryzyka kredytowego.

RODO

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez BIK przekazywanych przez Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, w tym celów, okresu oraz kategorii przetwarzanych danych, znajdziesz w załączonej poniżej Klauzuli informacyjnej BIK:

Czym jest historia kredytowa?

Historia kredytowa to „finansowy autoportret” – obraz tego, jak solidnie dana osoba reguluje swoje zobowiązania. Składają się na nią informacje, przekazywane do BIK przez banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów poza sektorem bankowym, w zakresie kredytów danego Klienta (także jeśli występował on w roli poręczyciela), pożyczek, korzystania z kart kredytowych oraz limitu debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Dlaczego warto budować pozytywną historię kredytową?

Osoba z pozytywną historią kredytową jest dla instytucji finansowych wiarygodnym Klientem, co może przełożyć się na szybsze uzyskanie kredytu lub obniżenie związanych z nim opłat, prowizji itd. Pozytywna historia kredytowa stała się poważnym atutem w procesie ubiegania się o kredyt. Jej brak skutkuje tym, że dla instytucji finansowej Klient jest anonimowy. W takiej sytuacji instytucji finansowej trudno oszacować ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązania, a w konsekwencji podjąć decyzję o udzieleniu kredytu.

Jak można sprawdzać informacje na swój temat z BIK?

Każdy Klient może mieć nieograniczony dostęp do swojej pełnej historii kredytowej online za pośrednictwem www.bik.pl. Oferowane przez BIK pakiety umożliwiają m.in. bieżące monitorowanie własnych i poręczonych kredytów oraz sprawdzenie oceny punktowej. Więcej informacji na www.bik.pl.