Kredyty dla rolników

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym – to kredyt odnawialny o ustalonym limicie w rachunku bieżącym. Jest korzystną formą finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Kredyt przyznawany jest na pokrycie bieżących zobowiązań i należności, zapewnia również poprawę płynności finansowej.

Cechy kredytu w rachunku bieżącym

 • kredyt udzielany na okres od 1 roku do 3 lat,

 • może być wykorzystywany wielokrotnie – spłaconą kwotę możesz ponownie wykorzystać,

 • odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej części kredytu,

 • maksymalna kwota kredytu do trzykrotności średnich miesięcznych obrotów na rachunku bieżącym,

 • możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy – to kredyt w rachunku kredytowym, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie:

 • bieżących potrzeb finansowych związanych przede wszystkim z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych,

 • jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług,

 • terminowych rozliczeń z tytułu podatków, w tym podatku od towarów i usług VAT oraz terminowych rozliczeń z pracownikami,

 • na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.

Cechy kredytu obrotowego

 • okres kredytowania do 36 miesięcy (przy kredytach z jednorazową spłatą kapitału do 24 miesięcy),

 • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej,

 • harmonogram spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to możliwość zrealizowania przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego gospodarstwa. Kredyt może być przeznaczony w szczególności na finansowanie:

 • przedsięwzięć nowych i rozwojowych: zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu, zakupu ziemi, zakupu lub budowy nieruchomości, zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych, poprawę zdolności produkcyjnych lub handlowo – usługowych,

 • modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku,

 • innych nakładów m.in.: licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,

 • spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.

Cechy kredytu inwestycyjnego

 • długi okres kredytowania – nawet do 20 lat,

 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy,

 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji.

Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej to kredyt przeznaczony na zakup nawozów mineralnych, materiału siewnego, środków ochrony roślin, pasz oraz zakup paliwa na cele rolnicze. Kredyt może być spłacony jednorazowo lub w ratach. Kredyt może być przeznaczony w szczególności na:

 • zakup nawozów mineralnych i środków ochrony roślin,

 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego, sadzeniaków, nasion, warzyw, materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień sadów i plantacji,

 • zakup pasz i koncentratów paszowych oraz opału,

 • zakup oleju napędowego do ciągników i kombajnów,

 • zakup zwierząt hodowlanych (warchlaków, cieląt na opasy, owiec, kóz),

 • wykonanie drobnych remontów budynków mieszkalnych i gospodarczych,

 • zakup innych środków do produkcji rolnej oraz materiałów i usług niezbędnych do wykonania w gospodarstwie.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie kredytów dla firm