Historia

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu jest jednym z najstarszych polskich banków, działającym nieprzerwanie od 1876 roku.

W roku 1876 utworzono Towarzystwo Zaliczkowe – pierwszą  spółdzielnię  oszczędnościowo – pożyczkową działającą na terenie Starego Sącza. Jak wynika z dokumentów historycznych założycielami Towarzystwa Zaliczkowego w większości byli właściciele realności, czyli bardziej zamożni chłopi, inteligencja i urzędnicy miejscy.

Na pierwszym posiedzeniu  w dniu 13 lutego 1876 r. wybrano Zarząd Towarzystwa oraz uchwalono również pierwszy statut, który stanowił, że celem Towarzystwa jest niesienie pomocy kredytowej na umiarkowany procent potrzebnej do obrotu w rolnictwie, rzemiośle, przemyśle i handlu. W skład Zarządu wchodzili wówczas: Feliks Schmidt, Wojciech Pawlikowski, Wincenty Waligóra.
Pierwszy okres działalności Towarzystwa Zaliczkowego to lata dynamicznego rozwoju. Rozwój Towarzystwa na przestrzeni lat uwarunkowany był różnymi ograniczeniami. Działalność gospodarcza  zarówno okresu zaborczego jak i  I  i II Wojny Światowej ograniczona była, przede wszystkim, możliwościami finansowymi. Towarzystwo Zaliczkowe działało wyłącznie w oparciu o fundusze własne oraz środki zgromadzone w formie wkładów oszczędnościowych. Stąd  też działalność kredytowa była ograniczona. Pod koniec 1939 roku władze niemieckie nadały Towarzystwu Zaliczkowemu nazwę „Bank Spółdzielczy – Stary Sącz –  Genossenchatosbank Alt Sadez” i  ustanowiły nadzór nad Zarządem Banku. Z nastaniem niepodległości Bank Spółdzielczy w Starym Sączu kontynuował swoją działalność w nowych warunkach, bez ograniczeń okupacyjnych.

Teren Działania Banku Spółdzielczego w Starym Sączu ulegał ciągłym zmianom na przestrzeni długich lat swego istnienia. Na początku Towarzystwo Zaliczkowe prowadziło swoją działalność na terenie miasta Starego Sącza wraz z miejscowościami: Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Mostki oraz Popowice. Znaczne powiększenie obsługiwanego terenu nastąpiło w 1949 roku. Przyłączono wówczas do Banku Spółdzielczego Kasę Stefczyka działającą w Barcicach i Kasę Stefczyka  działającą w Gołkowicach. Teren działania Banku powiększył się o miejscowości obsługiwane przez te Kasy.

W 2018 r. podjęto decyzję o rozbudowie budynku centrali Banku. Inwestycja zakończyła się oddaniem do użytku budynku o dwukrotnie zwiększonej powierzchni użytkowej wraz z przestronnymi salami obsługi.   

Bank w ramach swoich podstawowych czynności wykonuje kompleksową obsługę rachunków bankowych zarówno złotowych jak i dewizowych obejmującą obsługę poprzez najnowsze kanały elektroniczne, wydaje karty płatnicze i karty kredytowe, realizuje płatności zagraniczne oraz prowadzi kompleksową obsługę kredytową łącznie z gwarancjami bankowymi. Bank oferuje również kompleksową obsługę ubezpieczeniową obejmującą obok ubezpieczeń kredytów również ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz osobowe. W ramach szerokiej działalności oszczędnościowej prowadzi także rachunki IKE. Cała działalność Banku łącznie ze swoimi czterema placówkami podporządkowana jest potrzebom członków i klientów. Bank Spółdzielczy w Starym Sączu zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie i w ramach współpracy z bankiem zrzeszającym oferuje swoim klientom szereg produktów wspólnych dla całego zrzeszenia.