Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) stanowi efektywną formę oszczędzania, której głównym celem jest gromadzenie dodatkowych środków w uzupełnieniu świadczeń, jakie będziesz otrzymywać po przejściu na emeryturę. Założenie i prowadzenie IKE jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

Załóż IKE i już dzisiaj zadbaj o swoją przyszłość.

  • aktualne oprocentowanie: 5,0% w skali roku,

  • maksymalna kwota wpłat na rok 2023 wynosi: 20 805,00 zł.

  • maksymalna kwota wpłat na rok 2024 wynosi: 23 472,00 zł.

Co to jest IKE?
IKE to rachunek oszczędnościowy, opracowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Na koncie IKE możesz gromadzić dodatkowe oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze.

Jak oprocentowane są IKE?
IKE oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.

Czy odsetki od środków zgromadzonych na IKE podlegają opodatkowaniu?
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku IKE są zwolnione z opodatkowania od kapitałów pieniężnych, tzw. podatku Belki, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Kto może zostać posiadaczem IKE?
Posiadaczem IKE może być każda pełnoletnia osoba, bez względu na formę osiąganych dochodów. Posiadaczem IKE może zostać również osoba, która ukończyła 16 lat i w ciągu danego roku kalendarzowego osiągała dochody ze stosunku pracy. Umowa o prowadzenie rachunku zawierana jest na czas nieokreślony.

Jak dokonywać wpłat na IKE?
Wpłaty na IKE mogą być wnoszone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w dowolnym czasie. Decyzja o częstotliwości i wysokości dokonywanych wpłat zależy tylko od Ciebie. Pamiętać jednak należy, iż łączna kwota dokonywanych w danym roku wpłat nie może przekroczyć rocznego limitu wpłat określonego w ustawie o IKE.

Kiedy można wypłacić środki z rachunku IKE?
Wypłata środków z rachunku IKE następuje po osiągnięciu przez Posiadacza rachunku wieku emerytalnego. Zgodnie z zapisami ustawy o IKE decyzję o dokonaniu wypłaty transferowej lub zwrotu środków gromadzonych w ramach IKE można podjąć w każdej chwili.

Informacja wynikająca z wymogów określonych w Rozporządzeniu UE 2019/2088 dot. ujawnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR)