Skargi i reklamacje

W Banku Spółdzielczym w Starym Sączu zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację bądź skargę. Każda opinia jest dla nas cenna.

Reklamację bądź skargę możesz złożyć:

  • telefonicznie – w tym celu skontaktuj się z Bankiem dzwoniąc pod nr 18 446 09 60;
  • faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne w zakładce Kontakt);
  • za pośrednictwem systemu bankowości internetowej;
  • pisemnie – wysyłając list na adres: Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 11, 33-340 Stary Sącz;
  • osobiście – w najbliższej placówce Banku.

W zgłoszeniu podaj swoje dane, numer rachunku oraz opis zdarzenia/operacji, której dotyczy reklamacja bądź skarga. To przyspieszy jej rozpatrywanie.

Rozpatrywanie reklamacji:

Wszystkie reklamacje starannie rozpatrujemy. Odpowiedzi na reklamację udzielamy nie później niż w terminie:

  • do 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
  • do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację może wynieść:

35 dni roboczych dla reklamacji związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub Mastercard;
60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

W przypadku przedłużonego terminu rozpatrzenia reklamacji poinformujemy Cię o przyczynie opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

Zgłaszane przez Klientów reklamacje rozpatrywane są nieodpłatnie.

Standardowo odpowiedź na złożoną reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub mailowo – pod warunkiem wyrażenia zgody.

Odwołania:

Jeśli odpowiedź na złożoną reklamację bądź skargę nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, możesz złożyć odwołanie do Zarządu Banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi.

Dodatkowo w procesie odwoławczym masz prawo:

zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (jeśli posiadasz status konsumenta);
zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (jeśli posiadasz status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl);
wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w celu rozpatrzenia sprawy lub przeprowadzenia postępowania polubownego zgodnie z Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (nie dotyczy osób prawnych);
wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego.

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest:
Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa

Adres korespondencyjny Urzędu:
Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, skr. poczt. 419, 00-549 Warszawa.