Kredyty

Gwarancje i poręczenia bankowe

Klientom posiadającym rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu oferujemy gwarancje i poręczenia bankowe w celu zabezpieczenia spłat posiadanych zobowiązań.

Rodzaje udzielanych gwarancji i poręczeń:

 • Gwarancja przetargowa (wadialna),
 • Gwarancja należytego wykonania umowy,

 • Gwarancja rękojmi (powykonawcza),

 • Gwarancja zwrotu zaliczki,
 • Gwarancja terminowej spłaty kredytu,
 • Gwarancja zapłaty, zabezpieczająca należności za zakupione towary i usługi,
 • Gwarancja zapłaty rat leasingowych,
 • Gwarancja zabezpieczająca wypłatę nagród osobom wypłacającym w ramach loterii,
 • Gwarancja Viatol,
 • Poręczenie zapłaty wadium,
 • Poręczenie spłaty kredytu.

Za udzielenie gwarancji i poręczeń Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji:

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie gwarancji i poręczeń