Kredyty

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym – to kredyt odnawialny o ustalonym limicie w rachunku bieżącym. Jest korzystną formą finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt przyznawany jest na pokrycie bieżących zobowiązań i należności, zapewnia również poprawę płynności finansowej firmy.

Cechy kredytu w rachunku bieżącym

 • kredyt udzielany na okres od 1 roku do 3 lat,

 • może być wykorzystywany wielokrotnie – spłaconą kwotę możesz ponownie wykorzystać,

 • odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej części kredytu,

 • maksymalna kwota kredytu do trzykrotności średnich miesięcznych obrotów na rachunku bieżącym,

 • możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy – to kredyt w rachunku kredytowym, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie:

 • bieżących potrzeb finansowych związanych przede wszystkim z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych,

 • jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług,

 • terminowych rozliczeń z tytułu podatków, w tym podatku od towarów i usług VAT oraz terminowych rozliczeń z pracownikami,

 • na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.

Cechy kredytu obrotowego

 • okres kredytowania do 36 miesięcy (przy kredytach z jednorazową spłatą kapitału do 24 miesięcy),

 • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej,

 • harmonogram spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to możliwość zrealizowania przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego firmy. Kredyt może być przeznaczony w szczególności na finansowanie:

 • przedsięwzięć nowych i rozwojowych: zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu, zakupu ziemi, zakupu lub budowy nieruchomości, zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych, poprawę zdolności produkcyjnych lub handlowo – usługowych,

 • modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku,

 • zakupu udziałów lub akcji,

 • innych nakładów m.in.: licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,

 • spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.

Cechy kredytu inwestycyjnego

 • długi okres kredytowania – nawet do 20 lat,

 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy,

 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji.

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy to rodzaj odnawialnego kredytu obrotowego, którego limit odnawia się za każdym razem, gdy spłacisz zadłużenie. Kredyt może być udzielany jako samodzielny lub jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie:

 • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych,

 • podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji,

 • spłaty zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego.

Cechy kredytu rewolwingowego

 • Długi okres kredytowania – nawet do 48 miesięcy,

 • może być wykorzystywany wielokrotnie – spłaconą kwotę możesz ponownie wykorzystać,

 • odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej części kredytu.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie kredytów dla firm