Gwarancje depozytów

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Gwarancjami BFG objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu. Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.

Ochronie podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych:

 • osób fizycznych,

 • osób prawnych,

 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,

 • szkolnych kas oszczędnościowych,

 • kas zapomogowo-pożyczkowych,

 • rad rodziców.

Ochronie natomiast nie podlegają środki pieniężne:

 • Skarbu Państwa,

 • Narodowego Banku Polskiego,

 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe,

 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (depozyty złożone przez kasę w innej kasie) oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,

 • instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012,

 • firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013,

 • osób i podmiotów niezidentyfikowanych przez odpowiednio bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub oddział banku zagranicznego,

 • zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,

 • funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych,

 • funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych,

 • jednostek samorządu terytorialnego,

 • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska oraz państwa trzeciego w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

 • wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,

 • kwoty drobne (suma środków niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,

 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach,

 • do obliczenia kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się kurs średni danej waluty z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Miejsce wypłaty środków gwarantowanych:

 • wypłaty są prowadzone najczęściej w placówkach upadłego banku, zgodnie z ustalonym terminarzem,

 • podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, która nie jest objęta limitem gwarantowanym przez BFG. Jest to możliwe w trakcie postępowania upadłościowego z masy upadłościowej banku.

Więcej informacji na temat gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny można znaleźć na stronie www.bfg.pl.

Do pobrania: