Zebranie Grupy Członkowskiej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starym Sączu zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, iż w dniu 15 maja 2024 r. o godzinie 17:00 w Starym Sączu w lokalu Banku Spółdzielczego przy ul. Daszyńskiego 11, 33-340 Stary Sącz, odbędzie się

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARYM SĄCZU

  • Do niniejszej Grupy Członkowskiej przynależą wszyscy członkowie Banku Spółdzielczego w Starym Sączu,
  • Grupa Członkowska jest zdolna do podejmowania uchwał niezależnie od ilości obecnych członków.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  2. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach.
  3. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach.
  4. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego.
  5. Wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Starym Sączu